Dra. Itziar Figueras

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona con calificación media de Sobresaliente (1998-04).

Especializada en Oftalmología por la Universidad Autónoma de Barcelona   (Hospital Universitario Vall d’Hebrón).

Suficiencia investigadora por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Certificación por la International Council of Ophthalmology (2008).

Coordinadora de la Unidad de Hipertensión Ocular y Glaucoma del Institut Oftalmològic Eurolàser.

Colegiada Nº 39669 – COMB

La privacidad de tu información personal es impartante para Eurolàser. Cumplimos con la Ley de Protección de Datos. Al enviarnos voluntariamente tu información personal debes ser consciente de que almacenamos tus datos personales. La finalitat de la seva creació es el tractament medico-sanitari i social dels usuaris del nostre centre. El destinatari de la informació es l’Institut Oftalmològic Eurolàser, en part on en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públics o privats, que per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació d’assistència medico-sanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. L’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, preveu el principi de qualitat de les dades que exigeix que les dades de caràcter personal sotmeses a tractament han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut.

Pida cita previa

Estaremos encantados de atenderle y si tiene dudas contacte con nosotros: