Sra. Luisa García

Diplomada en Óptica y Optometría por la Escuela Universitaria de Terrassa (Universidad Politécnica de Cataluña 1995-1999).

Postgrado en Optometría (FPC Terrassa, 2003).

Especialista Universitaria en Visión-Aprendizaje-Dislexia (Universidad de Murcia, 2008-2009).

Optometrista Pediátrica Hospital Mutua de Granollers (2010).

Óptica-optometrista en varios centros Ópticos (1999 a 2014).

Miembro de la Unidad de Terapia Visual Eurolàser.

Coordinadora Unidad de Revisiones Escolares Eurolàser.

La privacidad de tu información personal es impartante para Eurolàser. Cumplimos con la Ley de Protección de Datos. Al enviarnos voluntariamente tu información personal debes ser consciente de que almacenamos tus datos personales. La finalitat de la seva creació es el tractament medico-sanitari i social dels usuaris del nostre centre. El destinatari de la informació es l’Institut Oftalmològic Eurolàser, en part on en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públics o privats, que per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació d’assistència medico-sanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. L’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, preveu el principi de qualitat de les dades que exigeix que les dades de caràcter personal sotmeses a tractament han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut.

Pida cita previa

Estaremos encantados de atenderle y si tiene dudas contacte con nosotros: