Política de privacitat

Quan calgui obtenir informació de la seva part, sempre li demanarem de manera explícita que ens la proporcioni voluntàriament. Les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida de dades de la web o altres vies seran incorporats a un arxiu de dades de caràcter personals del qual n’és responsable l’Institut Oftalmològic Eurolàser S.L.P.
Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 abril 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 32/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic.
Així mateix, Eurolàser cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.
L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades.
La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través els mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (REGLAMENT UE) 2016/679, posa al seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals.
Responsable:
Institut Oftalmològic Eurolàser S.L.P.
Contacte Delegat de Protecció de Dades:
C. Argentona 44 08302 Mataró
info@eurolaser.cat

Finalitat: La finalitat de la seva creació es el tractament medico-sanitari i social dels usuaris del nostre centre, en part o en la seva totalitat.
Legitimació: La base legal pel present tractament és la sol·licitud de la prestació de serveis de tractament mèdico sanitari i social realitzada pels usuaris del nostre centre.
Destinataris: El destinatari de la informació es l’Institut Oftalmològic Eurolàser, en part on en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públics o privats, que per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació d’assistència medico-sanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades.
Drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant un escrit dirigit al Delegat de Protecció de dades DPD a l’adreça establerta facilitada al contacte.
Conservació: Les dades recollides per a la prestació sanitària seran conservades mentre siguin rellevants conforme la legislació vigent en matèria de conservació de la història clínica.
Protecció de dades de caràcter personal en la publicació de comentaris o opinions inserides pels usuaris a la web.
L’usuari dona el seu consentiment a la publicació de qualsevol dada de caràcter personal que proporcioni en els comentaris. L’única dada visible per a la resta de participants serà el nom d’usuari. Ni el correu electrònic ni l’IP seran visibles. Aquestes dades s’emmagatzemaran per facilitar l’administració i el compliment del Reglament (UE) 2016/679 i per possibles actuacions per part de les autoritats competents, així com per determinar la responsabilitat de la persona que fa ús del servei.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 segons el que es disposa en els paràgrafs anteriors.
Amb caràcter general, l’usuari accepta que l’opinió expressada serà exclusivament sota la seva responsabilitat.
L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que se’n puguin derivar.
Eurolàser no serà responsable de l’exactitud, qualitat, fiabilitat, correcció, moralitat i legalitat de les dades, informacions o opinions inserides pels usuaris.
Eurolàser es reserva el dret de no publicar totes les opinions dels usuaris.
El nom d’usuari és responsabilitat de l’usuari. Eurolàser no serà responsable de la utilització il·legal o amb fins il·lícits que altres usuaris puguin fer d’aquest nom d’usuari.

La privacitat de la teva informació personal és important per EUROLASER. Complim amb la Llei de Protecció de Dades. Al enviar-nos voluntàriament la teva informació personal has de ser conscient que emmagatzemem les teves dades personals. La finalitat de la seva creació es el tractament medico-sanitari i social dels usuaris del nostre centre. El destinatari de la informació es l’Institut Oftalmològic Eurolàser, en part on en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públics o privats, que per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació d’assistència medico-sanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. L’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, preveu el principi de qualitat de les dades que exigeix que les dades de caràcter personal sotmeses a tractament han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut.

Demani hora

Estarem encantats d’atendre-li i si té dubtes contacti amb nosaltres: