Avís legal

Responsable de la Web eurolaser.cat: Dr. Lluís Cavero Roig, Oftalmòleg, amb número de col·legiat 27947.

La present pàgina web ha estat dissenyada i creada per permetre l’accés als serveis que l’ Institut Oftalmològic Eurolàser SLP. amb NIF nombre B62336524 ofereix. Et preguem que llegeixis atentament les següents indicacions d’ús que a continuació transcrivim. Aquestes condicions estan subjectes a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, amb la prohibició expressa de tot tipus d’actuació en perjudici de l’ Institut Oftalmològic Eurolàser SLP. i de tercers. El simple fet d’accedir a la nostra pàgina web suposa haver llegit i acceptat sense reserves les següents condicions:

1. Titularitat i Condicions d’ús de la pàgina web

El domini eurolaser.cat està enregistrat a nom de l’ Institut Oftalmològic Eurolàser SLP. amb domicili social establert, a efectes del present pacte legal, al C/ Argentona 44, 08302 Mataró (Barcelona). Per a més detalls, consultar l’apartat contactar de la web. Aquesta pàgina està adreçada a tot tipus de persones, atorgant-les-hi el dret a navegar lliurement per aquesta amb les limitacions, però, recollides en aquest avís legal. Així mateix, se’ls hi confereix el dret d’utilitzar-la de conformitat amb la finalitat per a la qual ha estat concebuda.

2. Propietat Intel·lectual i Industrial

La present pàgina web és titularitat de l’ Institut Oftalmològic Eurolàser SLP. qui ostenta tots els drets necessaris per al seu ús i explotació. Les imatges i fotografies que es poden veure en la nostra pàgina web han estat realitzades pel propi personal de l’ Institut Oftalmològic Eurolàser SLP. L’accés a aquesta pàgina o l’ús dels seus continguts no implica, en cap cas, cessió o llicència de drets de la propietat intel·lectual i industrial. Queden prohibides, excepte per a l’ús privat, la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, total o parcial, dels continguts i/o elements integrants d’aquesta pàgina, llevat d’indicació expressa contrària. Tota persona que atempti contra els drets de la propietat intel·lectual o industrial de l’Institut Oftalmològic  Eurolàser SLP. serà responsable davant els Tribunals competents.

3. Exempció de responsabilitat

L’ Institut Oftalmològic Eurolàser SLP. no es responsabilitza del possible mal ús que d’aquesta pàgina web pugui fer-se’n. L’Institut Oftalmològic Eurolàser SLP. en no garantir l’absència de virus o d’altres elements que poguessin causar danys als sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers d’usuaris d’aquesta pàgina o de tercers, no es responsabilitza dels perjudicis que poguessin produir-se a l’efecte. L’ Institut Oftalmològic Eurolàser SLP. tampoc no es responsabilitza del contingut de les pàgines web amb què enllaça des de la pàgina web. El present avís legal és aplicable únicament a la informació recollida a la pàgina web de l’ Institut Oftalmològic Eurolàser SLP. i no als continguts recollits a les pàgines de tercers. L’ Institut Oftalmològic Eurolàser SLP.es reserva el dret de modificar el present avís legal quan ho consideri oportú i respectant en tot cas la normativa aplicable.

4. Generals

Per al coneixement i resolució de quantes qüestions litigioses o conflictes relacionats o derivats de l’ús d’aquesta pàgina web poguessin sorgir, serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents el Jutjats i Tribunals espanyols.

5. Protecció de dades personals

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD l’Institut Oftalmològic Eurolàser SLP informa a l’usuari que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web pot requerir que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers del titular i responsable del web amb l’exclusiva finalitat d’atendre les seves sol·licituds assistencials i d’informació plantejades … (enviament de correus publicitaris, cessió a tercers, …) Us informem que no cedim ni comuniquem a cap tercer les dades, excepte en els casos legalment previstos, o que l’USUARI ens ho autoritzi expressament.

L’enviament referit a les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada en un fitxer de dades propietat de l’Institut Oftalmològic Eurolàser SLP que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb la llei.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l’Institut Oftalmològic Eurolàser SLP el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions legals. L’usuari es compromet i es fa responsable de comptar amb els consentiments necessaris en cas que es facilitin dades de terceres persones.

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar llevat que expressament s’indiquin que són preceptius pel servei prestat.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts per la llei, així com el dret a revocar, si s’escau, la cessió de les seves dades, mitjançant l’enviament d’un missatge per correu electrònic a info@eurolaser.cat o d’una carta escrita i signada per correu ordinari a: Institut Oftalmològic Eurolàser SLP amb domicili al C/ Argentona, 44 08302 Mataró, a la qual ha de figurar el nom complet de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat i descripció del dret exercitat.

Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat en els mateixos fins que l’Institut Oftalmològic Eurolàser SLP ho consideri oportú i mentre segueixi sent adequat a la finalitat per a la qual es van obtenir.

L’Institut Oftalmològic Eurolàser SLP no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà d’enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

L’Institut Oftalmològic Eurolàser SLP pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent.